Una pregunta que muchos mexicanos hacen es: ¿puedo viajar fuera de Polonia si mi decisión de estancia temporal todavía está en proceso, y mi antigua Karta Pobytu ya expiró?

Las informaciones que se puede encontrar en Internet pueden ser confusas y no del todo ciertas. Por eso decidí preguntar directamente de la Guardia Fronteriza de Polonia (Straż Graniczna) y la oficina para extranjeros (Urząd ds Cudzoziemców). Esto es lo que me dijeron:

Si eres mexicano y tienes pasaporte válido, puedes entrar a Polonia sin ninguna visa y permanecer en el país durante el periodo de 90 días. Cada vez que entres a Polonia, el periodo de 90 días se renueva. Es más: según la interpretación oficial, no es necesario permanecer 90 días fuera de Polonia después de estar 90 en del país (es decir, no aplica la regla de 90/180).
Eso significa que puedes entrar a Polonia como turista, quedarte por 90 días, salir del país (=salir de la zona Schengen), y luego entrar otra vez – y tu periodo de 90 días se renovará.

La información de la página oficial de La Oficina de Extranjeros lo confirma.

Si tu antigua Karta Pobytu ya expiró, pero aplicaste para la nueva, deberías haber recibido una estampa en tu pasaporte que legaliza tu estancia en Polonia hasta que recibas la decisión final.

poland_regions_travel_map_revised-2

Sin embargo, si quieres viajar a Mexico, puedes salir de Polonia y regresar como turista, mostrando tu pasaporte (ya que vas a salir de la zona Schengen, y al entrar otra vez a Polonia tendrás nuevamente 90 días de estancia como turista), incluso si tu Karta Pobytu está en proceso

Importante: eso no significa que puedas viajar a otros países de Europa sin Karta Pobytu válida.
Puedes leer la respuesta en polaco de la Guardia Fronteriza de Polonia:

“Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej:

“Zgodnie z brzmieniem art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca (specjalny) odcisk stempla tzw. stampilę potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Natomiast w przypadku wyjazdu z Polski ww. stampila nie upoważnia do ponownego wjazdu na terytorium RP.

W odniesieniu do sytuacji prawnej obywateli Meksyku możliwy jest ich ponowny wjazd na terytorium Polski w ruchu bezwizowym (powyższa zasada nie dotyczy jednak pozostałych państw obszaru Schengen).

Zgodnie z zapisami art. 1 umowy między Rządem RP, a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o ruchu bezwizowym z dnia 30.11.1998 r. obywatele państwa jednej z Umawiającej się strony, okaziciele ważnego paszportu, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania, mogą wjeżdżać, wyjeżdżać, podróżować tranzytem oraz przebywać na terytorium państwa drugiego Umawiającej się Strony bez wiz do dziewięćdziesięciu dni od dnia przekroczenia granicy państwowej.

Na podstawie interpretacji ww. przepisów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przyjętej przez Straż Graniczną, po każdym ponownym wjeździe na terytorium RP, obywatelowi Meksyku przysługuje prawo kolejnego pobytu przez okres nie przekraczający 90 dni. Kolejne okresy pobytu liczone są od początku i nie są ograniczone półrocznym, czy też rocznym limitem czasu. Nie ma również limitu powtarzalności 90-dniowych okresów pobytu obywateli Meksyku na terytorium RP.
Odpowiadając na postawione przez Panią pytania należy wskazać co następuje:

Obywatel Meksyku jeżeli posiada w paszporcie tzw. stampilę jest w Polsce (pomimo wyczerpania limitu dni z karty pobytu) nadal legalnie i bez problemu może wyjechać do swojego kraju pochodzenia (na okres np. 2 tygodni) i wrócić ponownie do Polski na podstawie swojego ważnego paszportu przed wydaniem decyzji w ramach ruchu bezwizowego.

O możliwość wjazdu i pobytu na terytorium innego kraju strefy Schengen należy pytać się każdorazowo władz migracyjnych tego kraju. Celowe byłoby udanie się na terytorium kraju w którym pobyt cudzoziemca będzie legalny.”

[wysija_form id=”1″]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Written by Karolina Kazmierska

Una polaca enamorada de la cultura mexicana y la lengua española. Con experiencia en mercadotecnia, RH y desarrollo web (frontend).