A question asked by many Mexicans living in Poland: is it possible to travel outside of Poland if my temporary residence permit decision is still in process and I have no valid Karta Pobytu?

The information you can find on the Internet can be somewhat misleading. Therefore I decided to ask The Polish Border Guard (Straż Graniczna) and The Office For Foreigners (Urząd ds Cudzoziemców) for their official interpretation of the law. Here is what I found out:
If you are a Mexican and you hold a valid passport, you can enter the territory of Poland without any visa and stay there for up to 90 days. Each time you after enter Poland, your 90 days period is renewed, and your stay is not limited to 90 days within the 180-day period, as many say. This means that you can enter Poland as a tourist, stay for 90 days, leave Poland, and then enter again on the next day – you will again have 90 days of legal stay.

The official website of The Office for Foreigners confirms that.

If your Karta Pobytu has already expired, but you have applied for a temporary residence permit during your legal stay in Poland, you should have received a stamp in your passport, which legalises your stay in Poland until the final decision is issued. This stamp is a proof that you are legally in Poland.

poland_regions_travel_map_revised-2

If you are a Mexican and you want to travel to Mexico (= the country of your origin), you can still leave Poland and come back as a tourist, presenting only your passport (since you will leave Schengen Zone, and entering Poland you will again have 90 days of stay), even if your Karta Pobytu is still in process.
Important: this does not apply to travelling to other European countries, in which the “90/180 rule” does apply.

You can read the original statement issued by The Polish Border Guard below:

“Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

“Zgodnie z brzmieniem art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca (specjalny) odcisk stempla tzw. stampilę potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Natomiast w przypadku wyjazdu z Polski ww. stampila nie upoważnia do ponownego wjazdu na terytorium RP.
W odniesieniu do sytuacji prawnej obywateli Meksyku możliwy jest ich ponowny wjazd na terytorium Polski w ruchu bezwizowym (powyższa zasada nie dotyczy jednak pozostałych państw obszaru Schengen).

Zgodnie z zapisami art. 1 umowy między Rządem RP, a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o ruchu bezwizowym z dnia 30.11.1998 r. obywatele państwa jednej z Umawiającej się strony, okaziciele ważnego paszportu, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania, mogą wjeżdżać, wyjeżdżać, podróżować tranzytem oraz przebywać na terytorium państwa drugiego Umawiającej się Strony bez wiz do dziewięćdziesięciu dni od dnia przekroczenia granicy państwowej.

Na podstawie interpretacji ww. przepisów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przyjętej przez Straż Graniczną, po każdym ponownym wjeździe na terytorium RP, obywatelowi Meksyku przysługuje prawo kolejnego pobytu przez okres nie przekraczający 90 dni. Kolejne okresy pobytu liczone są od początku i nie są ograniczone półrocznym, czy też rocznym limitem czasu. Nie ma również limitu powtarzalności 90-dniowych okresów pobytu obywateli Meksyku na terytorium RP.
Odpowiadając na postawione przez Panią pytania należy wskazać co następuje:

Obywatel Meksyku jeżeli posiada w paszporcie tzw. stampilę jest w Polsce (pomimo wyczerpania limitu dni z karty pobytu) nadal legalnie i bez problemu może wyjechać do swojego kraju pochodzenia (na okres np. 2 tygodni) i wrócić ponownie do Polski na podstawie swojego ważnego paszportu przed wydaniem decyzji w ramach ruchu bezwizowego.

O możliwość wjazdu i pobytu na terytorium innego kraju strefy Schengen należy pytać się każdorazowo władz migracyjnych tego kraju. Celowe byłoby udanie się na terytorium kraju w którym pobyt cudzoziemca będzie legalny.”

[wysija_form id=”1″]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Written by Karolina Kazmierska

Polish girl in love with Mexican culture and Spanish language. Experience in Marketing & HR, and also in Web Development.